Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Donderdagochtend 8 maart jl. organiseerde de Sallandse Dialoog een ontbijtsessie voor HR/P&O functionarissen. De sessie werd gehouden bij Konnected en Rens Jansen van ons kantoor was één van de sprekers. Hij zette uiteen hoe bedrijven loonbeslagen eenvoudiger kunnen verwerken, schulden van werknemers kunnen constateren en preventief met hun medewerkers kunnen communiceren. 


Sinds dit jaar is het eenvoudiger om de btw op oninbare vorderingen terug te vragen. De btw is in ieder geval terug te vragen één jaar nadat de factuur opeisbaar is geworden als de factuur op dat moment nog niet is betaald. Een apart schriftelijk verzoek om teruggaaf is niet meer nodig. Heeft u vorderingen met een uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017, en heeft uw klant deze nog steeds niet betaald, dan worden de vorderingen op 1 januari 2018 aangemerkt als oninbaar. De btw over deze oninbare vorderingen moet u terugvragen in uw eerste btw-aangifte van 2018.


Zelfstandigen in financiële nood krijgen vaak via de gemeente een tegemoetkoming in de vorm van een lening. Deze 'leenbijstand' geeft problemen op het moment dat het bedrag door de gemeente wordt kwijtgescholden. De problemen worden veroorzaakt doordat de lening als inkomen wordt gezien, waardoor meer belasting moet worden betaald en minder toeslagen verkregen worden. Via een amendement is de regering verzocht voor deze problematiek een oplossing te zoeken.


Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) biedt hulp bij schulden en financiële problemen. Behalve schuldhulpverlening en budgetbegeleiding biedt het BAD ook voorlichting over het besteden van inkomsten. Inwoners van Deventer, Olst-Wijhe en Zutphen kunnen bij de Kredietbank Salland (onderdeel van het BAD) terecht voor een sociale lening. Echter blijkt het schuldhulpverleningstraject vaak een langdurig proces, vaak omdat juist de schuldeisers niet meewerken. Wat is de oplossing?


Een opdrachtgever van BJK, een zorgverzekeraar, streeft naar zorg die toegankelijk en betaalbaar is met korte lijnen naar de zorgverleners. Net als andere zorgverzekeraars heeft de verzekeraar te maken met verzekerden die hun premie niet kunnen of willen betalen. Om te voorkomen dat verzekerden in een zogenaamde wanbetalerspool terecht komen, is aan BJK gevraagd om hen te ondersteunen via een unieke aanpak.