Onze voorwaarden

Alle opdrachten, ambtelijk en niet-ambtelijk worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaarden. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

  

Van de besloten vennootschap Gerechtsdeurwaarderskantoor & Incassoburo VAN DEN BOS & JANSEN B.V., mede h.o.d.n. Van den Bos, Jansen & Kersten Gerechtsdeurwaarders & Incasso, en mede handelend onder de naam BJK Gerechtsdeurwaarders & Incassospecialisten, gevestigd aan de Gotlandstraat 64-68, 7418 AX te Deventer, verder te noemen BJK;

 

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen partijen zijn gesloten;

 

 1. BEGRIPPEN

 

Werkzaamheden

Ambtelijke werkzaamheden:

de werkzaamheden zoals bedoeld in art. 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

 

Niet-ambtelijke werkzaamheden:

werkzaamheden die niet vallen onder de definitie van ambtelijke werkzaamheden. O.a.

 • het geven van adviezen
 • het verlenen van rechtskundige bijstand
 • het voeren van procedures
 • het aanbrengen van dagvaardingen
 • het indienen van verzoekschriften
 • het compareren ter terechtzitting
 • creditmanagement
 • debiteurenbeheer
 • incassowerkzaamheden met als doel om betaling te verkrijgen van een vordering,

                    niet zijnde ambtshandelingen

 • alle werkzaamheden verband houden m.b.t. de afwerking van executoriale titels,

                    niet zijnde ambtshandelingen

 

Geïncasseerde bedragen:

bedragen die na het geven van de opdracht aan BJK door de schuldenaar -ten behoeve van de schuldeiser- worden voldaan. Hierbij is het niet van belang of de betaling aan BJK, rechtstreeks aan de opdrachtgever of aan een derde wordt gedaan. Betaling in natura of andere in de plaats van het geldbedrag komende prestaties worden als geïncasseerd bedrag aangemerkt.

 

Opdrachtgevers

BJK beschouwt als opdrachtgever: advocaten, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, bedrijven, gemeenten en (overheids)instellingen, banken, adviseurs en particulieren

 

2A. AANVAARDING

 

Een aan BJK verstrekte opdracht geldt als aanvaard indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. BJK is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

 

De aan BJK verbonden (toegevoegd) gerechtsdeurwaarders behouden zich het recht voor, behoudens hun ministerieplicht, een incasso-opdracht en of andere werkzaamheden te weigeren zonder opgaaf van redenen.


BJK beschikt over het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI) en daarmee maakt BJK  aantoonbaar bewust te zijn van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De werkzaamheden van BJK worden verricht met inachtneming van de normen

van het SVI keurmerk.

 

BJK behoudt zich het recht voor om de tarieven voor enige categorie opdrachtgevers op andere personen dan de in die categorie genoemde van toepassing te verklaren.

 

2B. INTREKKING

Indien de opdrachtgever een reeds aangevangen opdracht wenst in te trekken is opdrachtgever gehouden aan BJK alle niet ontvangen en reeds gemaakte kosten te vergoeden, waaronder de incassoprovisie op basis van “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

 


 1. DIENSTVERLENINGSTRAJECTEN

 

 • PREVENTIEF TRAJECT

Tijdens dit traject is de zaak nog niet in behandeling genomen, maar kan de opdrachtgever rekenen op ondersteuning en advies met betrekking tot het debiteurenbeheer/credit management

 

 • MINNELIJKE TRAJECT

Dit betreft het traject waarin een opdracht aan BJK wordt gegeven tot het verrichten van niet-ambtelijke werkzaamheden. Het minnelijke traject eindigt op het moment, dat er gerechtelijke maatregelen ter invordering dienen te worden genomen.

 

Werkzaamheden tijdens dit traject kunnen mede bestaan uit:

 

 • het beoordelen van een vordering op juridische-, financiële- en praktische haalbaarheid;
 • het aanmanen van de schuldenaar;
 • het corresponderen met de schuldenaar of diens gemachtigde;
 • het voeren van overleg met de opdrachtgever;
 • het doen van een verhaalsonderzoek;
 • het beoordelen van betalingsvoorstellen;
 • het administreren en het bewaken van betalingsregelingen;
 • het verrichten van incasso-werkzaamheden.

 

 • GERECHTELIJK TRAJECT

Dit traject start op het moment, dat in het minnelijke traject onvoldoende of geen resultaat wordt bereikt en opdracht aan BJK wordt gegeven tot het verrichten van ambtelijke- en niet-ambtelijke werkzaamheden en duurt tot het moment, dat er rechts- en executiemaatregelen ter invordering dienen te worden genomen.

 

 • Voorbereidende werkzaamheden

Het bepalen van de processtrategie, de te nemen gerechtelijke maatregelen en eventuele bewarende maatregelen.

 

Vervolgwerkzaamheden

3.3.2    – procesinleiding: hieronder wordt verstaan het verrichten van de door de opdrachtgever verlangde proces inleidende ambtshandelingen. Ook conservatoire maatregelen worden hieronder begrepen.

 

3.3.3    – rolwaarneming: hieronder wordt verstaan het indienen en/of door leiden van de stukken, het verrichten van rolhandelingen, alsmede het kort beoordelen van het vonnis ten opzichte van de ingestelde vordering. Bij geconstateerde substantiële afwijking wordt de opdrachtgever hiervan in kennis gesteld en de verdere behandeling opgeschort tot diens standpunt bekend is.

 

3.3.4    – zittingswaarneming: hieronder wordt verstaan het waarnemen van de zittingen waarbij de opdrachtgever de verschijning van één of meer aan BJK verbonden medewerk(st)ers verlangt ter begeleiding van de procespartij(en) als gemachtigde of ter waarneming.

 

3.3.5    – werkelijke procesvoering: hieronder wordt verstaan het voeren van een gerechtelijke procedure, waaronder ook begrepen conservatoire maatregelen, waarbij de inhoudelijke procesvoering door of onder verantwoordelijkheid van BJK wordt gevoerd.

 

3.3.6    – beoordeling proces-resultaat: hieronder wordt verstaan het inhoudelijk beoordelen van het vonnis ten opzichte van de ingestelde vordering en daarbij adviseren omtrent de mogelijkheden en kansen voor wat betreft het instellen van rechtsmiddelen tegen het vonnis.

 

 • EXECUTIE TRAJECT

Dit traject start zodra er een gerechtelijke beslissing of anderszins voor executie vatbare titel voorligt en opdracht aan BJK wordt gegeven tot het verrichten van ambtelijke- en niet-ambtelijke werkzaamheden.

 

3.4.1 Ambtelijke werkzaamheden tijdens dit traject:

 • betekening

Hieronder wordt verstaan het betekenen van de voor tenuitvoerlegging vatbare titel aan de schuldenaar en/of derden.

 • executiehandeling

Hieronder wordt verstaan het verrichten van één of meer ambtshandelingen in het kader van de tenuitvoerlegging van een executoriale titel.

 • executiewerkzaamheden

Hieronder wordt verstaan het beoordelen welke ambtshandelingen het meest effectief zijn om te komen tot nakoming van de in de titel opgenomen veroordeling(en).

 

3.4.2 Minnelijke executiewerkzaamheden tijdens dit traject:

 • beoordelen van de vordering op financiële- en praktische haalbaarheid
 • aanmanen van de schuldenaar
 • corresponderen met de schuldenaar of diens gemachtigde
 • overleggen met opdrachtgever
 • plegen van verhaalsonderzoek
 • beoordelen van betalingsvoorstellen
 • administreren en bewaken van betalingsregelingen
 • verrichten van nadere incassowerkzaamheden.

 

 • DIENSTVERLENINGS TRAJECT

In dit traject wordt aan BJK een opdracht gegeven, die niet betrekkelijk is tot het verrichten van ambtelijke werkzaamheden, incassowerkzaamheden of procesvoering, zoals

 • het beoordelen van (juridische) problemen
 • het geven van adviezen
 • begeleiding
 • detachering
 • (interim-)creditmanagement
 • alle overige werkzaamheden die door de opdrachtgever worden verlangd en door BJK in het kader van hun bedrijfsvoering kunnen worden aangeboden.

 

 1. TARIEVEN

 

De tarieven van de werkzaamheden te verrichten door BJK zijn opgenomen in een apart Reglement Tarieven, welk reglement op eerste verzoek wordt verstrekt. Alle tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

 

Indien BJK haar tarieven op enig moment wenst te wijzigen, is de opdrachtgever gerechtigd hetzij de overeenkomst te beëindigen, hetzij de overeenkomst voort te zetten op basis van het nieuwe tarief, tenzij er sprake is van een wijziging van het tarief als gevolg van een toegestane prijsverhoging krachtens wetsbepaling c.q. overheidsmaatregel en tenzij partijen anders overeenkomen.

 

 1. VOORSCHOTTEN

 

5.1       BJK is gerechtigd om alvorens de acceptatie van de opdracht plaatsvindt of gedurende de uitvoering van de opdracht een voorschot te verlangen voor ambtelijke werkzaamheden ter hoogte van het tarief als bedoeld in artikel 4 overeenkomstig artikel 12 van het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders of een door haar te bepalen voorschot te verlangen ter dekking van de te maken kosten en/of te betalen verschotten met betrekking tot de niet-ambtelijke werkzaamheden. Bij het aanvangen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.3 verlangt zij een voorschot van tenminste ter hoogte van het in onderhavige geval door de gerechtelijke instantie geheven griffierecht.

 

5.2       Indien voor een opdrachtgever, niet zijnde een tussenpersoon als advocaat, collega-gerechtsdeurwaarder of incassobureau meer dossiers in behandeling zijn, wordt een eventueel positief saldo in één van de dossiers aangemerkt als een voorschot ter dekking van de nog te maken kosten en/of te betalen voorschotten in dat en de andere ten behoeve van de opdrachtgever in behandeling zijnde dossiers, tenzij met de opdrachtgever andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot tussentijdse afdracht van geïnde gelden.

 

5.3       na het beëindigen van de werkzaamheden als bedoeld in art. 3.3 heeft BJK, behoudens afzonderlijk gemaakte afspraken, de mogelijkheid om middels een tussentijdse declaratie alle tot dan toe gemaakte kosten en verschotten, onder aftrek van reeds aan haar betaalde voorschotten en betalingen, bij de opdrachtgever in rekening te brengen alvorens met de onder artikel 3.4 bedoelde werkzaamheden aan te vangen.

 

 1. BETALINGEN

 

6.1       BJK  is gerechtigd

 • om door een opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met door haar, in opdracht van dezelfde opdrachtgever, geïnde gelden
 • om van de in opdracht van dezelfde opdrachtgever geïnde gelden, een bepaald bedrag onder zich te houden bij wijze van voorschot als bedoeld in artikel 5.

 

6.2       Alle betalingen die aan BJK verschuldigd zijn, dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na verzending van de declaratie(s) die BJK haar opdrachtgever heeft toegezonden. Na het verstrijken van deze termijn van deze betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldatum. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen tussentijdse- en einddeclaraties.

 

6.3       Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de toegezonden declaratie(s) te voldoen,  is BJK gerechtigd over de openstaande declaratie (s) een contractuele boete op te leggen van 15% van de openstaande declaratie(s) onverminderd de verschuldigde rente als bedoeld in punt 6.2. Tevens is BJK in dat geval gerechtigd tot het (doen) nemen van incassomaatregelen.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

 

7.1       BJK heeft met betrekking tot het slagen van de opdracht een inspanningsverplichting en kan nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald incassoresultaat.

7.2       De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever

7.3       Opdrachten ter verkrijging van (verhaals)informaties worden geacht rechtstreeks door de opdrachtgever aan derden te zijn verstrekt. BJK aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de verkregen informatie. De opdracht tot informatie wordt namens en voor rekening van de opdrachtgever verstrekt.

7.3       BJK is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door haar gegeven adviezen en/of verrichte werkzaamheden, tenzij wordt aangetoond, dat er sprake is van opzet of grove schuld.

7.4       BJK is nimmer aansprakelijk voor geleden bedrijfsschade en/of andere gevolgschade van de opdrachtgever, tenzij de verzekeraar van BJK deze schade erkent en dekt.

7.5       De opdrachtgever is gehouden BJK te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens de opdrachtgever in bewerking nemen en incasseren van door de opdrachtgever aangeboden vordering(en).

7.6       Mocht BJK toch aansprakelijk worden geacht dan zal deze aansprakelijkheid het bedrag dat voor de verrichte werkzaamheden in rekening is gebracht, of de dekking welke door de verzekeraar wordt gegeven of erkend, niet te boven gaan.

7.7       Reclames met betrekking tot de door BJK verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en wel binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn verricht en/of de eindafrekening/declaratie is verzonden, bij gebreke waarvan het recht op reclameren komt te vervallen.

7.8       In geval van overmacht is BJK niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade;

 

 1. OVERIGE BEPALINGEN

 

8.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met BJK worden aangegaan.

8.2       BJK is te allen tijde bevoegd deze voorwaarden geheel of ten dele te wijzigen en/of aan te vullen

8.3       Wijzigingen en/of aanvullingen van deze voorwaarden zijn voor opdrachtgevers bindend vanaf de dag dat deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbank.

8.4       Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van opdrachtgevers zijn niet van toepassing.

8.5       Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden draagt BJK de aan haar door of zijdens de opdrachtgever ter beschikking gestelde stukken wederom aan de opdrachtgever over. BJK heeft de bevoegdheid haar verplichting tot afgifte van alle onder haar berustende stukken op te schorten, totdat de opdrachtgever aan al haar/zijn verplichtingen jegens BJK -in het bijzonder ter zake betaling van openstaande facturen- heeft voldaan.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT

 

Op de betrekking tussen de opdrachtgever en BJK is het Nederlands recht van toepassing.

 

 1. DATUM EN DEPONERING

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Overijssel.

 

01 april 2023  


REGLEMENT TARIEVEN

 

van de besloten vennootschap Gerechtsdeurwaarderskantoor & Incassoburo VAN DEN BOS & JANSEN B.V., mede h.o.d.n. Van den Bos, Jansen & Kersten Gerechtsdeurwaarders & Incasso, en mede handelend onder de naam BJK Gerechtsdeurwaarders & Incassospecialisten, gevestigd aan de Gotlandstraat 64-68, 7418 AX te Deventer, verder te noemen BJK;

 

Het tarievenschema dat gehanteerd wordt tijdens de diverse dienstverleningstrajecten als omschreven in de algemene voorwaarden is gesplitst in tarieven voor ambtelijke werkzaamheden en voor niet-ambtelijke werkzaamheden.

 

TARIEVEN VOOR AMBTELIJKE WERKZAAMHEDEN

 

 1. Als uitgangspunt zal voor een ambtshandeling een bedrag in rekening worden gebracht, dat gelijk is aan het schuldenaarstarief ingevolge het bepaalde in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG).

 

 1. Indien een ambtshandeling c.q. de voorbereiding daarvan naar beoordeling van BJK een buitengewone hoeveelheid werkzaamheden met zich meebrengt, heeft BJK het recht om naast de artikel 1 genoemde tarieven, € 135,00 per uur in rekening te brengen voor (toegevoegd) gerechtsdeurwaarders & juridisch medewerkers en € 55,00 per uur voor getuigen.

 

 1. Indien de ambtshandelingen, die op de dag van ontvangst van de opdracht, binnen de gebruikelijke voor exploten in de wet gestelde tijden uitgevoerd moeten worden, wordt naast het schuldenaarstarief een opslag van 50% in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

 

 1. Indien de ambtshandeling na 20.00 uur, op een zaterdag, zondag of op een nationaal erkende feestdag dient te worden verricht is BJK gerechtigd de in artikel 1 genoemde tarieven te verhogen met 100%.

 

 1. Voor een reeds in gereedheid gebracht exploot, dat op verzoek van de opdrachtgever niet behoeft door te gaan, wordt aan de opdrachtgever een bedrag van 50% van het geldende BTAG tarief in rekening gebracht.

 

 1. In die gevallen waarin het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders niet voorziet in een schuldenaarstarief voor niet-afgeronde ambtshandelingen, is BJK, tenzij anders is overeengekomen, gerechtigd minimaal de helft van het bedrag vastgesteld in het desbetreffende onderdeel van art. 2 Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 1. Indien ambtshandelingen in het kader van incasso worden gegeven in samenhang met een opdracht als bedoeld in art. 3.2, 3.3.1, 3.3.2 en/of 3.4.2 A.V. wordt het tarief berekend conform art. 1, tenzij naar het oordeel van BJK bijzondere omstandigheden aanleiding geven daarvan af te wijken. In dat geval zal BJK hieromtrent tevoren nader overleg plegen en aan opdrachtgever een prijsopgave verstrekken. In elk geval is BJK bevoegd om ambtshandelingen als bedoeld in dat artikel door derden te doen verrichten

 

TARIEVEN VOOR NIET-AMBTELIJKE WERKZAAMHEDEN

 

 1. Basisvergoeding

In alle zaken waarin BJK een dossier dient aan te leggen en gegevens van de zaak in haar administratie dient te verwerken, is een basisvergoeding van minimaal € 50,00 verschuldigd.

Indien op grond van de Algemene Voorwaarden een hoger bedrag verschuldigd is, vervalt deze basis-vergoeding. Indien een lager bedrag verschuldigd is, wordt tenminste de basisvergoeding in rekening gebracht.

 

 1. Verschotten

De verschotten die BJK gedurende de uitvoering van enige opdracht aan derden dient te voldoen, kunnen met een opslag naast de in dit Reglement genoemde tarieven voor de behandeling doorberekend aan de opdrachtgever.

 

 1. Incassoprovisie

Voor de werkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens het minnelijke traject wordt het tarief conform de staffel van de Wet Normering Incassokosten c.q. het daarvoor op dat moment geldende door de rechtbank te hanteren tarief over het geïncasseerde bedrag na aftrek van de ambtelijke kosten en verschotten berekend, zulks met een minimum van

 € 40,00 ongeacht of aan BJK of aan de opdrachtgever is voldaan.

 

 1. Vergoeding gerechtelijk traject (3 A.V.)
 • Rolwaarneming

In zaken zonder tegenspraak of bij afdoening voor de eerst dienende dag een tarief van 50% van het gemachtigdensalaris berekend volgens het geldende liquidatietarief met per rolhandeling een minimum van € 7,50 en met een totaalminimum van € 25,00.

In zaken op tegenspraak een/derde van het gemachtigde salaris volgens het geldende liquidatietarief met een minimumbedrag van € 7,50 per rolhandeling met een totaal minimum van € 25,00.

 • Zittingswaarneming

Hiervoor geldt een tarief van € 75,00 per uur, alsmede reiskosten a € 0,35 per kilometer.

 • Procesvoering en beoordeling procesresultaat

Hiervoor geldt een tarief van minimaal  € 135,00 per uur.

 • Printkosten ten aanzien van ontvangen fax-of mailberichten € 0,70 per ontvangen pagina ongeacht in hoeveel exemplaren het ontvangen fax-of mailbericht voor een goede en optimale rolbediening dient te worden vermenigvuldigd.

 

 

 1. Vergoeding executie traject (3.4 A.V.)
 • executiewerkzaamheden (3.4.1 A.V.) en
 • minnelijke executiewerkzaamheden (3.4.2 A.V.):

Hiervoor geldt (afwikkelingskosten) van:

- tot     € 500,00                                € 40,00

- vanaf € 500,00 tot € 1750,00      € 75,00

- vanaf € 1750,00                               5% over het geïncasseerde bedrag na aftrek van de ambtelijke kosten en verschotten.

 

De afwikkelingskosten zijn eveneens verschuldigd over de aan BJK gedane betalingen tijdens of direct na de door BJK verrichte conservatoire maatregelen

 

 1. Na salaris:

Als met de uitvoering van de executoriale titel belaste deurwaarder komt BJK het geïncasseerde na salaris toe. Als bedrag zal maximaal 50% van het één punt liquidatietarief-salaris worden berekend.

 

 1. Vergoeding dienstverleningstraject (5 A.V.)

Hiervoor geldt een tarief van minimaal € 135,00 per uur.

 

AFWIJKENDE TARIEVEN EN AFSPRAKEN

 

 1. Bij opdrachten die zich uitstrekken over de dienstverleningstrajecten 3.2 tot en met 4 A.V. wordt aan de opdrachtgever een incassotarief in rekening gebracht conform de staffel krachtens het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” over het geïncasseerde bedrag, waarbij BJK zal trachten deze kosten zoveel mogelijk op debiteur te verhalen, tenzij de inhoud van de tussen opdrachtgever en debiteur gesloten overeenkomst of wet zich daartegen verzet;

 

 1. Opdrachtgevers kunnen met BJK schriftelijk overeenkomen, dat wordt afgeweken van de dienstverleningstrajecten en de daarbij behorende tarieven. Reeds bestaande schriftelijk vastgelegde afspraken worden onverkort gehandhaafd, behalve waar het betreft de ambtelijke tarieven.

 

OMZETBELASTING

 

Alle in deze voorwaarden vermelde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

 

INDEXERING

 

Jaarlijks zal indexering van de door BJK gehanteerde tarieven plaatsvinden, op basis van de inflatiecorrectie.

 

01-04-2023