De laatste jaren komen steeds meer woningeigenaren in de problemen met het betalen van hun hypotheek. Daardoor neemt het aantal gedwongen verkopen van woningen toe. Om het veilingsysteem van woningen te verbeteren, is er een wetsvoorstel ingediend. Het is de bedoeling dat de wetswijziging op 1 januari 2015 in werking treedt.

In de praktijk is gebleken dat het voornamelijk handelaren zijn die de veilingen domineren. Door de hoge kosten en de risico’s van het kopen op een veiling durven particulieren het vaak niet aan om mee te bieden. Het gevolg daarvan is dat panden op een veiling doorgaans ver beneden de marktwaarde geveild worden, met als gevolg dat de schuldenaar zijn of haar vordering niet geheel kan betalen en blijft zitten met een restschuld.

De minister vindt dat het hoog tijd wordt dat veilingen transparanter en voor een groter publiek toegankelijk worden. Het doel van het wetsvoorstel is om de opbrengsten te verhogen. Daar zijn ten slotte zowel de bank als de schuldenaar bij gebaat.

De belangrijkste wijzigingen.

Veilen via het Internet. Door internet veilen mogelijk te maken wordt verwacht dat de drempel om mee te bieden daardoor een stuk lager wordt.

Kosten. Slechts bepaalde kosten mogen bij het veilen van een woning aan de koper in rekening worden gebracht. Deze maatregel moet voorkomen dat alle mogelijke kosten op de koper worden afgewenteld.

Overgang risico. Momenteel gaat het risico van het object al bij de gunning over op de koper. Onder de nieuwe regeling gaat het risico van het object pas op de koper over nadat deze eigenaar is geworden. Een belangrijke verbetering ten opzichte van de huidige praktijk.

Bezichtiging. Meestal is het nu niet mogelijk om een pand voorafgaand aan de veiling te bezichtigen. Voor de koper is dat natuurlijk een enorm risico. In de nieuwe wet wordt medewerking aan bezichtiging verplicht gesteld.

Onderhandse verkoop. Momenteel kan een bank of een eigenaar een verzoek doen om het pand onderhands te verkopen. Vaak levert dat een hogere opbrengst op dan daadwerkelijk veilen. In het wetsvoorstel staat dat voortaan ook een beslaglegger zo’n verzoek kan doen.

Ontruiming. Het is de bedoeling dat ontruimingen soepeler gaan verlopen.

Wanneer is het oude of nieuwe recht van toepassing?

Het wetsvoorstel is al door de Eerste Kamer. De minister streeft ernaar de wet per 1 januari 2015 in te voeren. Beslissend voor het toepasselijke systeem is de datum van aanzegging van de veiling door de bank.

Naar verwachting zal de wetswijziging gevolgen hebben voor de werkwijze van banken. Zij zullen zich telkens moeten afvragen op welke manier een pand het beste kan worden geveild. De kans is groot dat banken zich daardoor nog meer dan voorheen zullen laten bijstaan door makelaars en taxateurs.

Laatste publicaties en belangrijkste onderwerpen